udt

Z dniem 18.08.2003r. - zgodnie z rozporzÄ…dzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r., zmieniajÄ…cym rodzaj urzÄ…dzeÅ„ technicznych podlegajÄ…cych dozorowi technicznemu – wózki jezdniowe podnoÅ›nikowe z mechanicznym napÄ™dem podnoszenia zostajÄ… objÄ™te dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28, poz. 240).

Przepis ten nakłada następujące obowiązki:

- Importer: jest zobowiÄ…zany do uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz iloÅ›ci sztuk sprowadzanych urzÄ…dzeÅ„; bez wniosku importowego żaden podnoÅ›nik nie może wjechać na teren kraju;

- Użytkownik: jest zobowiÄ…zany do zgÅ‚oszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widÅ‚owych w odpowiednim rejonowym UrzÄ™dzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagaÅ„ UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji, zgodnie z ustawÄ… o dozorze technicznym;

- Konserwator: dotychczasowy technik serwisowy musi posiadać aktualne uprawnienia UDT;

- Operator: konieczność posiadania odpowiednich uprawnieÅ„ do kierowania wózkami widÅ‚owymi;

W myÅ›l za w/w rozporzÄ…dzeniem, nasza firma przeprowadziÅ‚a odpowiednie w tym zakresie szkolenia i uzyskaÅ‚a pozwolenie UrzÄ™du Dozoru Technicznego, uprawniajÄ…ce do dokonywania napraw oraz modernizacji wózków widÅ‚owych, w tym również dokonywania spawów masztu. Powyżej wymienione rozporzÄ…dzenie nakÅ‚ada na użytkowników wózków widÅ‚owych obowiÄ…zek rejestracji posiadanych podnoÅ›ników w UrzÄ™dzie Dozoru Technicznego oraz dokonywania okresowych przeglÄ…dów przez uprawnione do tego firmy. Nasza firma poleca swoje usÅ‚ugi w tym zakresie zarówno jeÅ›li chodzi o wózki zakupione w naszej firmie jak również inne.

W sposób szybki i fachowy zajmujemy siÄ™ remontami oraz przygotowaniami podnoÅ›ników do obowiÄ…zkowego odbioru przez UrzÄ…d Dozoru Technicznego. W ramach takiej usÅ‚ugi, aby zachować ciÄ…gÅ‚ość pracy, proponujemy możliwość podstawienia wózka zastÄ™pczego na dogodnych warunkach. Zapewniamy, że każdy pracownik naszego serwisu posiada uprawnienia Konserwatora UrzÄ…dzeÅ„ Transportu Bliskiego oraz uprawnienia gazowe, wymagane przez UDT.

WychodzÄ…c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy również pomoc w zakresie kompletowania niezbÄ™dnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków widÅ‚owych.

Zapraszamy do wspóÅ‚pracy.