leasing

Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w Polsce. Z roku na rok ilość i wartość leasingowanego sprzÄ™tu jest coraz wiÄ™ksza. Z leasingu korzystajÄ… maÅ‚e firmy, jak również duże korporacje gospodarcze. O wyborze leasingu decydujÄ… czÄ™sto obowiÄ…zujÄ…ce rozwiÄ…zania systemu podatkowego, dajÄ…ce podmiotom decydujÄ…cym siÄ™ na leasing - wiele preferencji:

  • wpÅ‚atÄ™ poczÄ…tkowÄ… i raty leasingowe w caÅ‚oÅ›ci wliczyć można w koszty uzyskania przychodu,
  • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opÅ‚at leasingowych z osobna, przez co nie ma koniecznoÅ›ci pÅ‚acenia go w caÅ‚oÅ›ci na poczÄ…tku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej,
  • leasing nie ogranicza możliwoÅ›ci korzystania przez leasingobiorcÄ™ z tradycyjnych form pozyskiwania Å›rodków na inwestycje, np. kredytu bankowego,
  • zapewnia dostÄ™p do najnowszej techniki i technologii bez angażowania wÅ‚asnych Å›rodków kapitaÅ‚owych,
  • umożliwia bÅ‚yskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuacjÄ™ rynkowÄ…,
  • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego,
  • leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urzÄ…dzeÅ„ z bieżących przychodów firmy,
  • leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania Å›rodków trwaÅ‚ych; minimum formalnoÅ›ci, uproszczona procedura.

W przypadku transakcji sprzedaży wózków widÅ‚owych, sprzedaż leasingowa to alternatywne rozwiÄ…zanie finansowania transakcji, jakÄ… możemy PaÅ„stwu zaproponować. WspóÅ‚pracujemy z renomowanymi firmami leasingowymi, zarówno w przypadku podnoÅ›ników fabrycznie nowych, jak również używanych (dotyczy to podnoÅ›ników już od rocznika 1990).

Od kilku lat należymy do grona staÅ‚ych dostawców Europejskiego Funduszu Leasingowego, który szybko i fachowo pomaga w finansowaniu transakcji. Zastosowana w wielu przypadkach procedura uproszczona z pewnoÅ›ciÄ… uÅ‚atwi PaÅ„stwu sfinalizowanie transakcji, ograniczajÄ…c koniecznÄ… dokumentacjÄ™ do niezbÄ™dnego minimum. BezpoÅ›rednia wizyta przedstawiciela z ramienia EFL, który odwiedzi PaÅ„stwa na miejscu, to również czynnik wpÅ‚ywajÄ…cy na usprawnienie czynnoÅ›ci leasingowych i sfinalizowanie transakcji.

KorzystajÄ…c z usÅ‚ug Europejskiego Funduszu Leasingowego - naszego staÅ‚ego partnera finansowego – z pewnoÅ›ciÄ… możecie PaÅ„stwo liczyć na rzetelnÄ… obsÅ‚ugÄ™ i priorytetowe potraktowanie PaÅ„stwa firmy.