serwis

Firma „Lemarpol-Wózki WidÅ‚owe” Sp. z o.o. oprócz sprzedaży wózków widÅ‚owych najlepszych japoÅ„skich marek, tj. Toyota, Komatsu, Nissan, oferuje również swoje usÅ‚ugi serwisowe, a nasi stali klienci mogÄ… liczyć na dodatkowy upust w ramach dalszej obsÅ‚ugi serwisowej.

WychodzÄ…c naprzeciw potrzebom naszych klientów, stworzyliÅ›my „Centrum Serwisowe”, które jest do PaÅ„stwa dyspozycji. ZgÅ‚aszajÄ…c siÄ™ do naszego Centrum, możecie PaÅ„stwo liczyć na fachowÄ… pomoc w szerokim zakresie usÅ‚ug, tj:

 • kompleksowa renowacja wózków widÅ‚owych wszystkich marek,
 • dokonywanie przeglÄ…dów technicznych i przygotowywanie podnoÅ›ników do rejestracji UDT,
 • możliwość udostÄ™pnienia wózków zastÄ™pczych na czas naprawy,
 • naprawa i regeneracja elementów hydrauliki siÅ‚owej,
 • remonty silników i skrzyÅ„ biegów,
 • montaż instalacji gazowych,
 • regeneracja masztów i zawieszeÅ„,
 • montaż dodatkowego oprzyrzÄ…dowania: przesuwy boczne wideÅ‚, chwytaki obrotowe i inne,
 • montaż opon pneumatycznych i superelastycznych u klienta,
 • bezpoÅ›redni dostÄ™p do części zamiennych (również sprzedaż wysyÅ‚kowa),
 • pogotowie serwisowe (do 24 godzin u klienta),
 • gwarancja na każdÄ… wykonanÄ… naprawÄ™


DziaÅ‚ serwisu bezpoÅ›rednio wspóÅ‚pracuje z dziaÅ‚em sprzedaży i zajmuje siÄ™ przygotowaniem pod wzglÄ™dem technicznym zamówionych przez klienta podnoÅ›ników, które przed dostawÄ… przechodzÄ… gruntownÄ… odnowÄ™ technicznÄ… oraz lakierniczÄ…. W zależnoÅ›ci od roku produkcji udzielamy gwarancji do 36 miesiÄ™cy. Koszt przeglÄ…dów gwarancyjnych jest zapisany w karcie gwarancyjnej i nie zmienia siÄ™ w caÅ‚ym okresie gwarancyjnym. Wszelkie naprawy objÄ™te gwarancjÄ… sÄ… wykonywane u klienta nieodpÅ‚atnie. W przypadku niemożnoÅ›ci usuniÄ™cia awarii w ciÄ…gu 48 godzin od zgÅ‚oszenia dostarczamy na wÅ‚asny koszt urzÄ…dzenie zastÄ™pcze. Bazy wypadowe serwisu znajdujÄ… siÄ™ w Warszawie, Poznaniu i Andrychowie, co umożliwia szybkÄ… reakcjÄ™ serwisowÄ… na zgÅ‚oszenie klienta. Posiadamy doskonale wyposażony magazyn części zamiennych, co eliminuje zbÄ™dne przedÅ‚użanie okresu naprawy.

Firma „Lemarpol” posiada uprawnienia UDT w zakresie modernizacji i konserwacji wózków jezdniowych.UWAGA – PROMOCJA!

Dokonywanie przeglÄ…dów konserwacyjnych jest koniecznoÅ›ciÄ… m.in. na wymogi UDT, które majÄ… zapewnić bezpieczeÅ„stwo i okreÅ›lone warunki pracy. ZnajÄ…c potrzeby rynku, firma „Lemarpol” wprowadza promocjÄ™, która z pewnoÅ›ciÄ… przyniesie korzyÅ›ci i oszczÄ™dnoÅ›ci PaÅ„stwa firmie.

WykonujÄ…c w naszej firmie 3 przeglÄ…dy w wózku widÅ‚owym w ciÄ…gu roku – czwarty przeglÄ…d GRATIS!
RozpoczÄ™cie okresu promocji od momentu zgÅ‚oszenia pierwszego przeglÄ…du technicznego. W celu omówienia szczegóÅ‚ów, prosimy o kontakt z naszym dziaÅ‚em serwisu.