wynajem

Wynajem wózków widÅ‚owych jest usÅ‚ugÄ… skierowanÄ… do tej części klientów, dla której wózki widÅ‚owe stanowiÄ… alternatywny sposób rozwiÄ…zania problemów logistyki wewnÄ…trzzakÅ‚adowej.
W swojej ofercie uwzglÄ™dniamy również usÅ‚ugÄ™ wynajmu urzÄ…dzenia wraz z operatorem.
Proponujemy również możliwość zakupu wynajmowanego przez PaÅ„stwa podnoÅ›nika. W takim przypadku obniżamy cenÄ™ wózka o wartość wynajmu.

W zależnoÅ›ci od dÅ‚ugoÅ›ci okresu wynajmu, polecamy swoje usÅ‚ugi proponujÄ…c zarówno wynajem dÅ‚ugoterminowy (powyżej 3 m-cy), jak i krótkoterminowy (poniżej 3 m-cy) – na dogodnych, dostosowanych do PaÅ„stwa potrzeb, warunkach.

Wynajem długoterminowy
Dla dużych firm, które używajÄ… wózków bardzo intensywnie, proponujemy rozwiÄ…zanie polegajÄ…ce na zleceniu naszej firmie dostawy i peÅ‚nej obsÅ‚ugi serwisowej wózków widÅ‚owych (Å‚Ä…cznie z wymianÄ… ogumienia). RozwiÄ…zanie takie eliminuje obciążenie finansowe, zwiÄ…zane z zakupem wózków oraz konieczność utrzymywania wydziaÅ‚ów zajmujÄ…cych siÄ™ utrzymaniem ruchu. W zamian za ustalonÄ… opÅ‚atÄ™ dostarczamy najwyższej jakoÅ›ci sprzÄ™t i zajmujemy siÄ™ jego obsÅ‚ugÄ… w peÅ‚nym zakresie.
W razie pytaÅ„ lub w celu ustalenia szczegóÅ‚ów, prosimy o kontakt z dziaÅ‚em sprzedaży.
(tel. 33/870-51-13; 870-51-54)

Wynajem krótkoterminowy
Firma „Lemarpol”, majÄ…c na bieżąco dostÄ™p do szerokiej gamy urzÄ…dzeÅ„ o różnych parametrach technicznych, proponuje wynajem wózków widÅ‚owych, jak również ruchomych podestów nożycowych, bÄ™dÄ…cych doskonaÅ‚ym rozwiÄ…zaniem przy pracach wysokoÅ›ciowych.
W razie pytaÅ„ lub w celu ustalenia szczegóÅ‚ów, prosimy o kontakt z dziaÅ‚em serwisu.
(tel. 33/870-52-57)

Nasza oferta wynajmu podnoÅ›ników jest jednÄ… z najkorzystniejszych form organizacji transportu wewnÄ™trznego, dajÄ…cÄ… wymierne korzyÅ›ci, jakimi sÄ… z pewnoÅ›ciÄ…:

 • możliwość sezonowego wykorzystania urzÄ…dzenia,
 • okres wynajmu dostosowany do indywidualnych potrzeb,
 • zbudżetowany koszt pracy sprzÄ™tu,
 • brak kosztów zarzÄ…dzania flotÄ…,
 • niższy Å‚Ä…czny koszt eksploatacji wózków,
 • możliwość zaliczenia pÅ‚atnoÅ›ci za wynajem do kosztów uzyskania przychodu,
 • zapewnienie ciÄ…gÅ‚oÅ›ci pracy.

Podajemy PaÅ„stwu przykÅ‚adowe ceny usÅ‚ugi wynajmu podnoÅ›ników w zależnoÅ›ci od posiadanych parametrów:

 • udźwig 1t - od 1 100 zÅ‚ 
 • udźwig 1,5-1,7t - od 1 100 zÅ‚ 
 • udźwig 2-2,5t - od 1 500 zÅ‚ 
 • udźwig 3t - od 1 800 zÅ‚ 
 • udźwig 3,5t - od 2 200 zÅ‚ 
 • udźwig 4-5t - od 2 900 zÅ‚ 
 • udźwig 6t - od 4 000 zÅ‚

Pragniemy również zwrócić PaÅ„stwa uwagÄ™ na mniej znanÄ…, lecz bardzo atrakcyjnÄ… i polecanÄ… przez nas formÄ™ wspóÅ‚pracy, jakÄ… jest outsourcing. Jest to dynamicznie rozwijajÄ…ca siÄ™ nowoczesna koncepcja udoskonalenia zarzÄ…dzania przedsiÄ™biorstwem. Outsourcing polega na korzystaniu z usÅ‚ug, czy produktów, jakie oferujÄ… inni dostawcy. Celem stosowania outsourcingu jest obniżanie poziomu kosztów produktów i usÅ‚ug oferowanych klientom.

Firma „Lemarpol-Wózki WidÅ‚owe” m.in. ze wzglÄ™du na posiadanie doskonale wykwalifikowanej kadry pracowniczej, jak również dostÄ™pnoÅ›ci kilkuset urzÄ…dzeÅ„ na stoku, jest najlepiej przygotowanÄ… firmÄ… do Å›wiadczenia kompleksowych usÅ‚ug transportu wewnÄ™trznego w przedsiÄ™biorstwach, np. :

 • obsÅ‚ugÄ™ „full-service”, Å›wiadczonej przez serwisantów naszej firmy na sprzÄ™cie należącym do klienta na jego terenie;
 • Å›wiadczenie kompleksowych usÅ‚ug transportu wewnÄ…trzzakÅ‚adowego wÅ‚asnymi urzÄ…dzeniami Å‚Ä…cznie z pracÄ… operatorów.


GorÄ…co zachÄ™camy PaÅ„stwa do skorzystania z naszych usÅ‚ug, gwarantujÄ…c ze swojej strony pÅ‚ynne sfinalizowanie niezbÄ™dnych procedur, tak aby PaÅ„stwa zadowolenie ze wspóÅ‚pracy z nami rozpoczęło siÄ™ wraz z jej zainicjowaniem i towarzyszyÅ‚o nieprzerwanie przez caÅ‚y okres jej trwania.


Zapytanie o wynajem

 

Wyślij do nas zapytanie w sprawie wynajmu wózka za pośrednictwem poniższego formularza.

 

NOWYUŻYWANY
LPGDIESELELEKTRYCZNY
PNEUMATYCZNE
SUPERELASTYCZNE